Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Người hỏi: Độc giả
Lĩnh vực : Kế toán - Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 

Câu hỏi : Công ty tôi bán hàng cho 1 đơn vị hiện nay đã quá thời hạn thanh toán 12 tháng  và công ty tôi xác định được đơn vị đó có khả năng không trả được nợ đúng hạn. Vậy công ty tôi có được trích lập dự phòng cho khoản nợ phải thu này không? Và để chứng minh khoản nợ này công ty chúng tôi cần có những chứng từ gốc nào? Tôi xin cảm ơn!

Đại lý thuế Toàn Cầu xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo Thông tư 48/2019/TT-BTC  đối tượng lập dự phòng là các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng DN không thu hồi được đúng hạn, đồng thời đảm bảo điều kiện sau:

1. Căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đói :
 - Đã quá thời hạn thanh toán 06 tháng trở lên, Doanh nghiệp đã gửi đối chiếu xác nhận nợ hoặc đôn đốc thanh toán vẫn chưa thu hồi được nợ.
 - Chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp thu thập được các bằng chứng xác định đối tượng nợ có khả năng không trả được nợ đúng hạn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này..
- Riêng đối với các khoản nợ mua của doanh nghiệp mua bán nợ (có đăng ký ngành nghề và hoạt động mua bán nợ theo đúng quy định của pháp luật), thời gian quá hạn được tính kể từ ngày chuyển giao quyền chủ nợ giữa các bên (trên cơ sở biên bản hoặc thông báo bàn giao quyền chủ nợ) hoặc theo cam kết gần nhất (nếu có) giữa doanh nghiệp đối tượng nợ và doanh nghiệp mua bán nợ

2. Chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả, bao gồm:
- Một trong số các chứng từ gốc sau: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết nợ;
- Bản thanh lý hợp đồng (nếu có);
- Đối chiếu công nợ; trường hợp không có đối chiếu công nợ thì phải có văn bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã gửi (có dấu bưu điện hoặc xác nhận của đơn vị chuyn phát);
- Bảng kê công nợ;
- Các chứng từ khác có liên quan (nếu có).

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Đại lý thuế Toàn Cầu!
 


Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -