Tờ khai mẫu số 02/TNDN

Tờ khai mẫu số 02/TNDN  ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC chuyển nhượng bất động sản (đối với DN không có chức năng kinh doanh BĐS)
    Mẫu số: 02/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC  ngày 10/10/2014 của  Bộ Tài chính)M
   
   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
       
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế  thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh)
  [01] Kỳ tính thuế:  Từng lần phát sinh: Ngày...........tháng.........năm...........
 Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
                           
  [02] Lần đầu                          [03] Bổ sung  lần thứ:     
1. Bên chuyển nhượng:
[04] Tên người nộp thuế....................................................................................................................................
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ trụ sở:...........................................................................................................................................
[07] Quận/huyện:..........................................[08] tỉnh/thành phố:..........................................................................
[09] Điện thoại:............................................[10] Fax:.................................[11] Email:..............................................
 
2. Bên nhận chuyển nhượng:
[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:......................................................................................
[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân): 
 
 
 
 
[14] Địa chỉ:................................................................................................................................................
[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản:  Số:  .... ngày  .... tháng .... năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã)  xác nhận  ngày ... tháng ... năm.... (nếu có).
 
[16] Tên Đại lý thuế (nếu có):............................................................................................................................................
[17] Mã số thuế:
[18] Địa chỉ:...................................................................................................................................................................
[19] Quận/huyện:..........................................[20] Tỉnh/Thành phố:..........................................................................
[21] Điện thoại:............................................ [22] Fax:.................................[23] Email:..............................................
[24] Hợp đồng đại lý: số…………..ngày…………………………………………………………………..
       
                                                                        Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
(1) (2) (3) (4)
1 Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [25]  
2 Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [26]  
2.1 - Giá vốn của đất chuyển nhượng [27]  
2.2 - Chi phí đền bù thiệt hại về đất [28]  
2.3 - Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu [29]  
2.4 - Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng [30]  
2.5 - Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng [31]  
2.6 - Chi phí khác [32]  
3 Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-[26]) [33]  
4 Thuế suất thuế TNDN  (%) [34]  
5 Thuế TNDN phải nộp ([35]=[33] x [34]) [35]  
       
            Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.
                                                                               ..., ngày......... tháng........... năm..........
  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                           NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  Họ và tên:……….                                        ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  Chứng chỉ hành nghề số................                    (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
       
       
  Ghi chú: - TNDN: thu nhập doanh nghiệp    
       

Download

Trụ sở tại Hà Nội
0984 488 877
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
03218 537 999
Chi Nhánh tại Hải Phòng
0376 94 6582
Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế
0984 488 877
Chi nhánh TP.HCM
Key_SDT_HCM
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -