Tiền lương thưởng tháng 13 có tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

1. Các khoản thu nhập chịu thuế
Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT_BTC và điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC có quy định:

Điều 2Các khoản chịu thuế thu nhập cá nhân.

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng…

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, …”

Mặt khác, Điều 103 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 quy định:

Điều 103. Tiền thưởng

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”
 

 Như vậy theo thông 111/2013/TT-BTC thì khoản tiền thưởng lương tháng 13 này được coi là thu nhập chịu thuế, tức là phải đóng thuế.

2. Thời điểm tính thuế TNCN với tiền thưởng lương tháng 13
Theo Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN:
"b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế."   

     Như vậy, doanh nghiệp chi trả tiền thưởng lương tháng 13 vào tháng nào thì sẽ phải tính thuế TNCN cho người được hưởng vào tháng đó. Việc tính thuế thu nhập cá nhân với tháng lương thứ 13 được thực hiện như sau: Công ty phát lương vào tháng nào thì cộng khoản tiền thưởng lương tháng 13 với lương của tháng đó để tính vào thu nhập chịu thuế. Tức là kế toán sẽ gộp chung lương tháng 13 vào với lương của tháng chi trả. Các khoản giảm trừ, thu nhập miễn thuế chỉ được tính 1 lần như các tháng khác. Rồi tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần bình thường.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết khác:
Các trường hợp miễn thuế TNCN năm 2019
D
ịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp và cá nhân

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -