Sai sót thuế lĩnh vực kinh doanh thuốc, tân dược

Đại lý thuế Toàn cầu giới thiệu tới các bạn kỹ năng rà soát thuế đối với đơn vị kinh doanh thuốc, tân dược

 


 

Xem xét sổ sách kế toán:

 

 • Kê khai doanh thu bán thuốc tân dược vào doanh thu không chịu thuế GTGT, kê khai sai thuế suất giá trị gia tăng (hàng thực phẩm chức năng chịu thuế GTGT 10% nhưng lại kê khai thuế suất 5% hoặc hàng tân dược chịu thuế suất 5% nhưng kê khai 10%)
 • Hàng hóa là dược phẩm dùng biếu tặng nhưng không kê khai thuế
 • Khuyến mại bằng thuốc tân dược không đúng theo quy định của pháp luật thương mại về khuyến mại, không đăng ký theo quy định và kê khai giảm trừ thuế GTGT đầu ra
 • Thưởng cho khách hàng bằng tiền do đạt doanh số mua thuốc tân dược (theo quy định đây là chi phí đầu vào của Công ty) nhưng lại kê khai giảm trừ doanh thu tính thuế GTGT đầu ra
 • Nguyên vật liệu hết hạn sử dụng, thanh hủy nhưng vẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào
 • Bán tài sản cố định, hàng hóa tạm nhập tái xuất nhưng không tính thuế GTGT đầu ra
 • Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí chi giai đoạn nghiên cứu, chi phí dịch chuyển địa điểm, lợi thế thương mại không phải là tài sản vô hình phân bổ vào chi phí kinh doanh không đúng quy định (phải phân bổ 3 năm thay vì phân bổ 1 năm)
 • Mua các hàng hóa khác (máy tính, ti vi,đồ chơi...) để khuyến mãi, nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng hoặc không có khuyến mãi trong thực tế
 • Chi phí quảng cáo khuyến mãi vượt mức theo quy định; chi phí quảng cáo cho cả tập đoàn, chi phí nghiên cứu thị trường và chi phí quản lý vùng nhưng hạch toán vào chi phí tại Việt  nam
 • Chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho không đúng quy định
 • Chi phí thưởng hóa hồng đại lý, chi phí hỗ trợ bệnh viện không có hóa đơn chứng từ theo quy định
 • Hàng hóa hủy, kém phẩm chất, hết hạn sử dụng, hàng tồn kho kiểm kê thiếu, hạch toán vào giá vốn trong kỳ không đúng quy định
 • Chi tài trợ cho y tế không đúng quy định
 • Một số sản phẩm là thuốc khuyến mãi của nước ngoài nhưng do không được khuyến mãi bằng thuốc tại Việt  nam nên doanh nghiệp đã bỏ ngoài sổ sách kế toán
 •  Các doanh nghiệp dược tại Việt nam nhập khẩu thuốc nhưng mọi hệ thống phân phối do nước ngoài chỉ định, điều hành, các chi phí thuế kho bãi, quảng cáo.... do nước ngoài tài trợ
 • Có hàng bán trả lại xuất hiện liên tục trong  năm không đúng quy định, có thể hợp thức hóa đơn vận chuyển trên đường nhằm không phát sinh thuế
 • Doanh nghiệp có mua hàng hóa dịch vụ của các nhà thầu nước ngoài nhưng chưa kê khai thuế nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài
 • Không thực hiện kê khai và nộp thay thuế nhà thầu khi có phát sinh nghĩa vụ kê khai và nộp thay:

 
 
+) Không kê khai tính thuế TNDN đối với hoạt động cung cấp máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,... trong nước chưa sản xuất được; hoạt động cho thuê thiết bị và lãi tiền vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT vào doanh thu tính thuế TNDN

 • Có kê khai và nộp nhưng kê khai không đầy đủ, kê khai sai, thiếu nghĩa vụ thuế phát sinh...

+ Không kê khai chi phí chuyển nhượng bản quyền bằng sáng chế, chi phí hoa hồng nhượng bản quyền sáng chế, công nghệ.

+) Không kê khai chi phí lãi vay trả cho công ty nước ngoài

+) Kê khai thiếu thuế: chỉ kê khai thuế GTGT, không kê khai thuế GTGT

+) Giảm trừ vào doanh thu các khoản chi phí của nhà thầu nước ngoài để thực hiện hợp đồng nhà thầu (như chi phí ăn ở, đi lại,...)

 

 • Doanh nghiệp thông qua việc thực hiện nghĩa vụ thuế thay nhà thầu nước ngoài để giảm nghĩa vụ nộp thuế TNDN: qua cách lập các hợp đồng ký kết với các nhà thầu nhằm hợp lý các khoản chi phí cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Từ đó doanh nghiệp vẫn thực hiện kê khai thay nghĩa vụ thuế nhà thầu phát sinh nhưng đã trốn tránh và làm giảm nghĩa vụ nộp thuế TNDN của chính doanh nghiệp.
 • Chi trả tiền cho bên nước ngoài về điều hành quản lý, tiền nhượng quyền sản xuất, thương hiệu, huấn luyện đào tạo,...nhưng không kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài

 

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -