Quy định về giới hạn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2020

Theo nghị định số 90/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2019, từ năm 2020 mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ thay đổi dẫn đến giới hạn mức lương đóng các loại bảo hiểm cũng sẽ có sự thay đổi theo. Cụ thể như sau:

1. Mức tiền lương đóng bảo hiểm tối thiểu

- Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Tức là, mức lương đóng BHXH tối thiểu sẽ bằng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 như sau:
 

  
Địa bàn thuộc vùng I Địa bàn thuộc vùng II Địa bàn thuộc vùng III Địa bàn thuộc vùng IV
4.420.000 đồng/tháng 3.920.000 đồng/tháng 3.430.000 đồng/tháng 3.070.000 đồng/tháng

- Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề), mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Cách tính như sau:
 

Vùng Mức lương đóng BHXH tối thiểu cho người lao động
đã qua học nghề
Địa bàn thuộc vùng I = 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400 đồng/tháng
Địa bàn thuộc vùng II = 3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400 đồng/tháng
Địa bàn thuộc vùng III = 3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100 đồng/tháng
Địa bàn thuộc vùng IV = 3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900 đồng/tháng

- Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

2. Mức tiền lương đóng bảo hiểm tối đa

Mức tiền lương đóng bảo hiểm tối đa đối với BHXH, BHYT có sự khác biệt với mức lương đóng BHTN, cụ thể:

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là: 1.490.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa bằng 1.490.000 x 20 = 29.800.000 đồng/tháng

- Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.


Căn cứ pháp lý:
- Bộ luật lao động 2012
- Luật bảo hiểm xã hội 2014
- Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014
- Nghị định 90/2019/NĐ-CP
- Nghị định 38/2019/NĐ-CP


Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết sau: 
Mức lương tối thiểu vùng năm 2020
- Dịch vụ Bảo hiểm - Lao động - Tiền lươngBản quyền thuộc về Globaltax.vn -