Pháp luật kế toán về hàng bán bị trả lại

Pháp luật kế toán về hàng bán bị trả lại
 
Tài khoản hàng bán bị trả lại dùng để phản ánh giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại  do các nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại,  quy cách .
Giá trị hàng bán bị trả lại phản ánh trên tài khoản này sẽ điều chỉnh doanh thu bán hàng thực tế thực hiện trong kỳ kinh doanh để tính doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, hàng hóa đã bán ra trong kỳ báo cáo.

Tài khoản này chỉ phản ánh gia trị của số hàng đã bán bị trả lại (Tính theo đúng đơn giá bán ghi tên hóa đơn). Các chi phí khác phát sinh liên quan đến việc hàng bán bị trả lại mà doanh nghiệp phải chi được phản ánh vào Tài khoản 641 “ Chi phí bán hàng”.

Trong kỳ, giá trị của sản phẩm, hàng hóa đã bán bị trả lại được phản ánh bên nợ Tài khoản “ Hàng bán bị trả lại”. Cuối kỳ, tổng giá trị hàng bán bị trả lại được kết chuyển sang tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh bán hàng nội bộ để xác định doanh thuần của kỳ báo cáo. Hàng bán bị trả lại phải nhập kho thành phẩm, hàng hóa và xử lý theo chính sách tài chính, thuế hiện hành.

 
               *Thông tư 200/2014/TT-BTC: Sản phẩm hàng hóa bán kỳ trước nhưng kỳ sau mới chiết khấu, giảm giá.
                 - Nếu trước thời điểm phát hành BCTC: điều chỉnh giảm doanh thu trên BCTC của kỳ lập báo cáo.
                 - Nếu sau thời điểm phát hành BCTC: điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh  (chiết khấu, giảm giá).

    Pháp luật thương mại: quy định một số hình thức khuyến mãi cụ thể được thực hiện như sau (NĐ 37/2006/NĐ – CP):
  1. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
  2. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng cung ứng dịch vụ trước đó.
  4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.
  5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để cho người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
  6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi.

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -