Pháp luật kế toán về giảm giá hàng bán

Pháp luật kế toán về giảm giá hàng bán
 
Tài khoản giảm giá hàng bán dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh và việc xử lý khoản giảm giá hàng bán trong kỳ kế toán. Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế.

Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng và phát hành hóa đơn (giảm giá ngoài hóa đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất..

Trong kỳ kế toán, Khoản giảm trừ hàng bán phát sinh thực tế được phản ánh vào bên Nợ của Tài khoản “ Giảm giá hàng bán”.
Cuối kỳ kế toán, Trước khi lập báo cáo tài chính thực hiện kết chuyển tổng số tiền giảm giá hàng bán sang Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” hoặc tài khoản 512  “ Doanh thu bán hàng nội bộ” để xác định doanh thu thuần thực hiện trong kỳ

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -