Nghiệp vụ kế toán

Tài khoản 154

25/12/2017 - 635 lượt xem
Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Xem chi tiết

Tài khoản 153

25/12/2017 - 475 lượt xem
Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ
Xem chi tiết

Tài khoản 152

22/12/2017 - 536 lượt xem
Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu
Xem chi tiết

Tài khoản 151

20/12/2017 - 1.953 lượt xem
Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường
Xem chi tiết

Tài khoản 138

20/12/2017 - 542 lượt xem
Tài khoản 138 - Phải thu nội bộ
Xem chi tiết

Tài khoản 136

20/12/2017 - 1.811 lượt xem
Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ
Xem chi tiết

Tài khoản 133

20/12/2017 - 920 lượt xem
Tài khoản 133 - Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ
Xem chi tiết

Tài khoản 131

20/12/2017 - 506 lượt xem
Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng
Xem chi tiết

Tài khoản 128

13/12/2017 - 351 lượt xem
Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Xem chi tiết

Tài khoản 121

13/12/2017 - 459 lượt xem
Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -