Nghiệp vụ kế toán

Tài khoản 214

29/12/2017 - 454 lượt xem
Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định
Xem chi tiết

Tài khoản 213

29/12/2017 - 497 lượt xem
Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình
Xem chi tiết

Tài khoản 212

29/12/2017 - 492 lượt xem
Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính
Xem chi tiết

Tài khoản 211 (phần 1)

29/12/2017 - 432 lượt xem
Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình
Xem chi tiết

Tài khoản 161

28/12/2017 - 757 lượt xem
Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp
Xem chi tiết

Tài khoản 158

27/12/2017 - 562 lượt xem
Tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế
Xem chi tiết

Tài khoản 157

26/12/2017 - 563 lượt xem
Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán
Xem chi tiết

Hạch toán doanh thu bằng ngoại tệ

25/12/2017 - 654 lượt xem
Hạch toán tỷ giá khi có doanh thu bằng ngoại tệ
Xem chi tiết

Tài khoản 156

25/12/2017 - 478 lượt xem
Tài khoản 156 - Hàng hóa
Xem chi tiết

Tài khoản 155

25/12/2017 - 503 lượt xem
Tài khoản 155 - Thành phẩm
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -