Nghiệp vụ kế toán

Tài khoản 331

12/01/2018 - 564 lượt xem
Tài khoản 331 - Phải trả người bán
Xem chi tiết

Tài khoản 244

11/01/2018 - 637 lượt xem
Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Xem chi tiết

Tài khoản 243

09/01/2018 - 458 lượt xem
Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Xem chi tiết

Tài khoản 242

09/01/2018 - 378 lượt xem
Tài khoản 242 - Chi phí trả trước
Xem chi tiết

Tài khoản 229

05/01/2018 - 1.078 lượt xem
Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản
Xem chi tiết

Tài khoản 228

04/01/2018 - 355 lượt xem
Tài khoản 228 - Đầu tư khác
Xem chi tiết

Tài khoản 222

03/01/2018 - 417 lượt xem
Tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Xem chi tiết

Tài khoản 221

03/01/2018 - 1.430 lượt xem
Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con
Xem chi tiết

Tài khoản 241

02/01/2018 - 838 lượt xem
Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
Xem chi tiết

Tài khoản 217

29/12/2017 - 442 lượt xem
Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -