Nghiệp vụ kế toán

Tài khoản 413

02/08/2018 - 303 lượt xem
Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Xem chi tiết

TÀI KHOẢN 412

02/08/2018 - 306 lượt xem
Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Xem chi tiết

Tài khoản 411

02/08/2018 - 285 lượt xem
Tài khoản 411- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Xem chi tiết

Tài khoản 353

01/08/2018 - 372 lượt xem
Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Xem chi tiết

Tài khoản 352

01/08/2018 - 359 lượt xem
Tài khoản 352- Dự phòng phải trả
Xem chi tiết

Tài khoản 347

01/08/2018 - 391 lượt xem
Tài khoản 347 - Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả
Xem chi tiết

Tài khoản 344

01/08/2018 - 325 lượt xem
Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành
Xem chi tiết

Hóa đơn đã kê khai viết sai nội dung

21/07/2018 - 524 lượt xem
Trường hợp Hóa đơn đã kê khai viết sai nội dung nhưng không làm thay đổi số tiền
Xem chi tiết

Tài khoản 343

26/02/2018 - 527 lượt xem
Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành
Xem chi tiết

Tài khoản 341

26/02/2018 - 427 lượt xem
Tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -