Nghiệp vụ kế toán

Tài khoản 515

02/08/2018 - 290 lượt xem
Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
Xem chi tiết

Tài khoản 511

02/08/2018 - 300 lượt xem
Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Xem chi tiết

Tài khoản 466

02/08/2018 - 309 lượt xem
Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Xem chi tiết

Tài khoản 461

02/08/2018 - 297 lượt xem
Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp
Xem chi tiết

Tài khoản 441

02/08/2018 - 277 lượt xem
Tài khoản 441 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Xem chi tiết

Tài khoản 421

02/08/2018 - 280 lượt xem
Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Xem chi tiết

Tài khoản 419

02/08/2018 - 306 lượt xem
Tài khoản 419 _ Cổ phiếu quỹ
Xem chi tiết

Tài khoản 418

02/08/2018 - 326 lượt xem
Tài khoản 418- Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Xem chi tiết

Tài khoản 417

02/08/2018 - 299 lượt xem
Tài khoản 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
Xem chi tiết

Tài khoản 414

02/08/2018 - 317 lượt xem
Tài khoản 414- Quỹ đầu tư phát triển
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -