Nghiệp vụ kế toán

Tài khoản 641

02/08/2018 - 403 lượt xem
Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
Xem chi tiết

Tài khoản 635

02/08/2018 - 396 lượt xem
Tài khoản 635 - Chi phí tài chính
Xem chi tiết

Tài khoản 632

02/08/2018 - 336 lượt xem
Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán
Xem chi tiết

Tài khoản 631

02/08/2018 - 326 lượt xem
Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất
Xem chi tiết

Tài khoản 627

02/08/2018 - 330 lượt xem
Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung
Xem chi tiết

Tài khoản 623

02/08/2018 - 389 lượt xem
Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
Xem chi tiết

Tài khoản 622

02/08/2018 - 378 lượt xem
Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp
Xem chi tiết

Tài khoản 621

02/08/2018 - 391 lượt xem
Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Xem chi tiết

Tài khoản 611

02/08/2018 - 373 lượt xem
Tài khoản 611 - Mua hàng
Xem chi tiết

Tài khoản 521

02/08/2018 - 327 lượt xem
Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -