NGHỊ QUYẾT SỐ 116/2020/QH14 GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020

NGHỊ QUYẾT SỐ 116 GIẢM THUẾ TNDN PHẢI NỘP NĂM 2020
Ngày 19/06/2020 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác.


QUỐC HỘI

---------------------
Nghị quyết số: 116/2020/QH14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC KHÁC
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13;
Sauk hi xem xét Tờ trình số 279/TTr-CP ngày 05 tháng 06 năm 2020 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2018/BC-UBTCNS14 ngày 09 tháng 06 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 569/BC-UBTVQH14 ngày 18 tháng 06 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,
QUYẾT NGHỊ:
 

Điều 1. Đối tượng áp dụng:

Nghị quyết này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:
        1. Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Hợp tác xã;
        2.Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
        3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
        4. Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.
 

 

Điều 2. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

        1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối cới trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng
        2. Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoaanr 1 Điều này để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.
 

Điều 3. Điều khoản thi hành

       1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020
       2. Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.
 
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2020
  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Ngân
 

>>>>>>> Đại lý Thuế Toàn Cầu chúc các bạn thành công <<<<<<<<

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -