Một số lỗi phạt khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp cho thuê văn phòng

Đại lý thuế Toàn cầu gửi các bạn tham khảo một số kinh nghiệm khi quyết toán thuế đối với công ty cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ trong tòa nhà

Một số lỗi phạt thường gặp trên Biên bản quyết toán thuế
Doanh nghiệp lĩnh vực: cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ trong tòa nhà,... 

Kỳ kiểm tra năm 2013-2014


* Đặc thù doanh nghiệp : xây dựng tòa nhà cho thuê ngắn hạn, dài hạn:

 • Đối tượng thuê: khách hàng doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thuê (bao gồm căn hộ có trang thiết bị hoàn chỉnh)
 • Về doanh thu: Khách hàng trả trước tiền thuê theo nhiều kỳ, nhiều năm dẫn đến có chênh lệch giữa doanh thu tính thuế GTGT và Doanh thu tính thuế TNDN.  Chênh lệch tiền thuê thể hiện trên dư Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (người thuê trả tiền trước)
 • Tiền điện, nước: Đơn vị cho thuê căn cứ hóa đơn do cơ quan điện, nước thông báo sẽ xuất hóa đơn cho bên thuê căn cứ số lượng sử dụng thực tế.

- Sai sót về thuế Giá trị gia tăng ( GTGT):

 • khai sai thuế GTGT của một số chứng từ mua vào không hợp lệ, không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (điện thoại, thẻ, dịch vụ phòng nghỉ..)
 • kê khai thiếu thuế GTGT đầu ra

 
- Sai sót về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

 • hạch toán một số chi phí chưa chính xác, hạch toán chi phí mua hàng không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (điện thoại, thẻ, dịch vụ phòng nghỉ..)
 • hạch toán sai giá vốn, phân bổ TK 242 chưa đúng thời hạn
 • hạch toán thiếu doanh thu do kê khai thiếu
 • Phân bổ chi phí (công cụ dụng cụ, chi phí trả trước) vào các căn hộ trong thời gian khách không thuê


- Sai sót về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):


- Sai sót về Hóa đơn:

 • kê sai một số chỉ tiêu trên tờ khai hóa đơn thuế GTGT, kê khai xuất thu hóa đơn tiền điện tăng so với thỏa thuận trên hợp đồng với người thuê
 •  

- Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -