Một số hướng dẫn về chính sách thuế mới tháng 01 năm 2021

Kế toán thuế Toàn Cầu (www.globaltax.vn) xin gửi tới các bạn một số quy định mới của chính sách thuế tháng 01 năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:A/ Về Thuế giá trị gia tăng:


1. Về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ngày 11/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học công nghệ.
 Theo đó, Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ phải đáp ứng các điều kiện sau:
(1) Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
(2) Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp.
a) Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ là doanh thu của toàn bộ các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.
b) Tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp là toàn bộ doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác của doanh nghiệp (tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong năm đó).
(3) Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường.
Tiêu chí, cơ sở xác định dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là dịch vụ mới thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

(4) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong kỳ để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện phân bổ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12.

Để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.


 

B/ Về Thuế thu nhập cá nhân:

1. Chính sách thuế TNCN đối với các khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:
 

Tổng cục Thuế có công văn số 51/TCT-DNNCN ngày 07/01/2021 hướng dẫn Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam về chính sách thuế TNCN.

Theo đó, trường hợp Công ty chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên cho người lao động vào thời điểm sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo mức 10% trên tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội (đã được sửa đổi bởi khoản 1, Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 của Quốc hội). Trường hợp người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi Công ty để Công ty làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.


 

C/. Về Hóa đơn

1. Về hóa đơn, chứng từ:

 Ngày 04/01/2021, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 13/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn.

Về nguyên tắc, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được sử dụng trong các trường hợp điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu ở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở kinh doanh đó đóng trụ sở hoặc điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc; xuất trả hàng từ đơn vị phụ thuộc về cơ sở kinh doanh; xuất hàng đi chào hàng; xuất hàng tham gia hội chợ, triển lãm, xuất bán hàng lưu động.
Theo đó, trường hợp Công ty có các đơn vị hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì khi xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc, đơn vị sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ theo hướng dẫn tại điểm 2.6 Khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài  chính.
Theo trình bày của Công ty thì khi giao hàng, Công ty chưa chắc chắn bán được hàng do đặc thù là nhựa đường dạng lỏng, phải vận chuyển trên phương tiện chuyên dụng, việc giao nhận phải ở nhiệt độ cao (130-180 độ C) nên trong một số trường hợp do thời tiết mưa hau trạm trộn bị hỏng khách hàng không thể nhận được hàng Công ty phải cho xe nằm chờ hoặc cho hàng quay về kho, nếu xác định là hình thức bán hàng lưu động Công ty có thể lựa chọn sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo hướng dẫn tại điểm 2.9 Khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài  chính.
Về thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài  chính. Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc vận chuyển, bán hàng hóa.


 

     D/ Về Quản lý thuế:
1. Một số điểm mới về đăng ký thuế và triển khai thực hiện quy định về đăng ký thuế.

 

Ngày 08/01/2021, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 54/TCT-KK về việc hướng dẫn một số điểm mới về đăng ký thuế  tại Thông tư 105/202/TT-BTC ngày 3/12/2020 và triển khai thực hiện quy định về đăng ký thuế.
Nội dung chi tiết công văn số 54/TCT-KK đã được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.


 

 E/ Vấn đề khác có liên quan:

1. Quy định về đăng ký doanh nghiệp.

        Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp.
        Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.
        Việc liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
         Nghị định này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 01 năm 2021.
       Nghị định này thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 

2. Quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 117/2020/TT-BTC quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.
Thông tư này thay thế Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Thông tư số 36/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.


 

3. Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19:

Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính  đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

 

4. Quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

        Ngày 31/12/2020, Chính Phủ ban hành Nghị định số 158/2020/NĐ-CP quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
        Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
         Các quy định về hoạt động nghiệp vụ tại Nghị định này áp dụng đối với Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam do Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện cho đến khi Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được chính thức hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -