Kiểm tra thuế nhà thầu thực hiện dự án ODA

Đại lý thuế Toàn cầu giới thiệu tới các bạn một số kỹ năng rà soát thuế đối với đơn vị kinh doanh thuốc, tân dược

 


 

Qua Xem xét sổ sách kế toán:
 

  • Các nhà thầu chính thường kê khai hoàn thuế GTGT đầu vào của cả những hàng hóa, dịch vụ nhà thầu chính mua vào, nhưng không chỉ dùng để thực hiện hợp đồng ký với chủ dự án ODA. Ví dụ: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải hoặc vật tư được mua một lần nhưng dùng cho nhiều công trình, hoặc kê khai hoàn thuế đối với những hàng hóa, dịch vụ dùng cho nhu cầu cá nhân các chuyên gia thực hiện dự án như tiền nàh, tiền điện, tiền nước
 
  • Thường không kê khai nôp thuế TNDN, hoặc không có đầy đủ các tài liệu để chứng minh là được miễn thuế TNDN theo quy định
 
  • Các dự án không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân thuộc cơ quan nhà nước được cử sang làm việc kiêm nhiệm tại dự án; không khấu trừ thuế đối với người lao động nước ngoài, mặc dù họ chưa có đủ thủ tục, hồ sơ hoặc không thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định
 
  • Các tổ chức nước ngoài không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài, mặc dù họ chưa có đủ thủ tục, hồ sơ hoặc không thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài đặt tại Việt nam
 
  • Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức nước ngoài, các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt nam không kê khai thuế thu nhập cá nhân tại Việt nam đối với lao động nước ngoài không cư trú tại Việt nam, do chưa hiểu đúng “thu nhập phát sinh tại Việt nam”; không kê khai một số khoản phụ cấp và lợi ích khác chịu thuế như: tiền thuê nhà do cơ quan chi trả thu nhập trả hộ, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền thưởng các loại,...; khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài vào số thuế phải nộp ở Việt nam không đúng quy định; kê khai thiếu khoản vượt quá định mức tại các văn bản của Bộ tài chính, Bộ lao động TBXH về tiền công tác phí, tiền ăn trưa, tiền trợ cấp thôi việc; Công ty cổ phần chưa niêm yết, chưa ủy quyền quản lý danh sách cổ đông vẫn xác nhận cho cá nhân chuyển nhượng vốn khi cá nhân không tự giác kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn. Ngoài ra một số trường hợp không khấu trừ thuế đối với khoản lãi vay trả cho cá nhân; thu nhập của lao động vãng lai; thu nhập cá nhân từ cổ tức

 
  • Trường hợp ký hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài (giá trong hợp đồng bao gồm cả thuế GTGT) và quy định nhà thầu nước ngoài không phải nộp thuế mà phí Việt nam nộp thuế. Theo đúng quy định các ban quản lý dự án phải xây dựng vốn đối ứng để nộp thuế GTGT nhưng thường không kê khai và nộp thuế.
 
  • Không thông báo đầy đủ danh sách các nhà thầu nước ngoài với cơ quan thuế khi ký hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài
 
  • Không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ và không nộp thuế thay các nhà thầu không thực hiện chế độ kế toán Việt nam
 
  • Không kê khai thuế TNCN đối với các cá nhân có thu nhập cao làm việc tại Ban quản lý dự án
 
  • Không đôn đốc các nhà thầu nước ngoài kê khai nộp thuế TNCN đối với các cá nhân có thu nhập cao làm việc cho nhà thầu.

 Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế tại Hà nội

 

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -