Kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài tham gia liên danh như thế nào?

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi liên danh với công ty nước ngoài thành lập liên danh có đăng ký mã số thuế riêng cho liên danh để thực hiện xây dựng công trình tại Việt Nam.
Liên danh đã trích nộp thuế nhà thầu cho phần doanh thu phát sinh của liên danh (bao gồm cả phần doanh thu của công ty chúng tôi) như vậy có đúng hay không? và căn cứ theo thông tư, nghị định nào?

Đại lý thuế Toàn Cầu xin tư vấn bạn:

- Căn cứ Khoản 6 Điều 20 Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định về khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài tham gia liên danh:
 
“6. Khai thuế đối với trường hợp Nhà thầu nước ngoài liên danh với các tổ chức kinh tế Việt Nam để tiến hành kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng thầu.
 
a) Trường hợp các bên liên danh thành lập ra Ban điều hành liên danh, Ban điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng và chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn; hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam tham gia liên danh chịu trách nhiệm hạch toán chung và chia lợi nhuận cho các bên thì Ban điều hành liên danh, hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam, có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định trên toàn bộ doanh thu thực hiện Hợp đồng nhà thầu theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 Thông tư này.
 
b) Trường hợp các bên tham gia liên danh theo phương thức chia doanh thu, chia sản phẩm, hoặc cùng nhau liên danh nhận thầu công việc nhưng mỗi bên tham gia liên danh thực hiện một phần công việc riêng biệt, các bên tự xác định phần doanh thu thu được của mình thì nhà thầu nước ngoài có thể thực hiện kê khai, nộp thuế như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này.
 
Căn cứ quy định trên, Công ty căn cứ tình hình thực tế và đối chiếu với quy định nêu trên để xác định phương pháp kê khai, nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài tham gia liên danh theo quy định.
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -