HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÓA ĐƠN KHI THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐỊA CHỈ, TÊN CÔNG TY NĂM 2020

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÓA ĐƠN KHI THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ CÔNG TY NĂM 2020
Khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi tên Công ty, những hóa đơn GTGT đã in trước đó có được sử dụng hay không? Đại lý Thuế Toàn Cầu xin hướng dẫn cách xử lý những hóa đơn khi thay đổi tên Công ty, chuyển địa điểm,..
Chú ý: Sau khi DN đã làm việc xong với bên Sở Kế hoạch Đầu tư, nhận được giấy phép kinh doanh mới hoặc thông báo xong, nếu DN muốn tiếp tục sử dụng những hóa đơn đã đặt in, phát hành trước đó thì cần làm các thủ tục sau:

1. Nếu thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi cơ quan Thuế:
- Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành hóa đơn nhưng chưa sử dụng hết có sẵn thông tin tên, địa chỉ trên hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi cơ quan Thuế trực tiếp quản lý, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng, cần thực hiện các thủ tục sau:

    + Đóng dấy tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn (đối với hóa đơn giấy)
    + Liên hệ Nhà cung cấp hóa đơn điện tử điều chỉnh lại tiêu thức tên, địa chỉ mới (đối với hóa đơn điện tử)
    + Gửi thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 lên cơ quan Thuế.
    + Được sử dụng ngay hóa đơn
(Theo Khoản 1 Mục IV Công văn 2010/TCT-TVQT, sửa đổi, hướng dẫn thông tư 39)
Mẫu Thông báo điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn có thể làm trên phần mềm HTKK rồi nộp qua thuedientu:
  • Sauk hi làm xong, các bạn kết xuất file XML rồi nộp qua mạng
  • Tiếp đó, phải đợi xem cơ quan Thuế đã nhận được chưa (Liên hệ với Chi cục Thuế để kiểm tra lại thông tin trên Thông báo đã nộp)


2. Nếu thay đổi địa chỉ Công ty dẫn đến thay đổi cơ quan Thuế:

a. Nếu muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn, trình tự như sau:

  • Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (+) Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC  Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC(Mẫu 3.10 theo Thông tư 39)
  • Nộp cho cơ quan Thuế nơi làm thủ tục chuyển đi.
Các bạn có thể làm trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML và nộp qua mạng

Chú ý: Khi mở phần mềm HTKK lên, chọn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn => Chọn kỳ làm Báo cáo các bạn phải chọn đến ngày hiện tại.
Ví dụ: Ngày 09/05/2020 (tức là Quý 2) là ngày các bạn làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để chuyển đi

  • Thì “Kỳ báo cáo” các bạn chọn Quý 2
  • “Từ ngày” mặc định là ngày 01/04/2020 rồi -> nhưng “Đến ngày” phải gõ vào ngày hiện tại “Tức là ngày 09/05/2020”
 

      - Tiếp đó: Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn (Hóa đơn giấy) hoặc liên hệ Nhà cung cấp hóa đơn điện tử để điều chỉnh thông tin(Hóa đơn điện tử)

     - Nộp Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn + Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC (Mẫu 3.10 theo Thông tư 39) -> Nộp cho cơ quan Thuế nơi chuyển đến và được sử dụng ngay hóa đơn
Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin háo đơn, các bạn làm như phần 1
Mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC, các bạn lấy theo số liệu đã nộp cho cơ quan Thuế nơi chuyển đi

b. Nếu không có nhu cầu sử dụng:

       - Nếu không có nhu cầu sử dụng, DN phải thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan Thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan Thuế nơi chuyển đến.
(Theo Khoản 1 Mục IV Công văn 2010/TCT-TVQT sửa đổi, hướng dẫn thông tư 39)


Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -