Hướng dẫn khấu trừ thuế và tính thuế TNCN đối với lao động thử việc

HƯỚNG DẪN KHẤU TRỪ THUẾ VÀ TÍNH THUẾ TNCN

ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC

           Theo quy định của Bộ luật Lao động, trước khi ký kết hợp đồng lao động, cho phép người sử dụng lao động và người lao động được giao kết hợp đồng thử việc. Hết thời gian thử việc, người lao động có thể ký hợp đồng lao động hoặc không, vậy công ty khấu trừ thuế và tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thử việc như thế nào?
 

         

                                                   

Trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng thử việc trên, công ty ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên với người lao động thì công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động tính cả thời gian thử việc.

Trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng thử việc, công ty không ký hợp đồng lao động với người lao động thì công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% khi chi trả đối với khoản thu nhập của người lao động trong thời gian thử việc từ 02 triệu đồng/lần trở lên.

Nếu trong năm quyết toán thuế người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động làm cam kết theo mẫu số 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính gửi Công ty. Căn cứ vào cam kết của người lao động, Công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% khi chi trả thu nhập cho người lao động. Người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của mình và phải có mã số thuế tại thời điểm cam kết, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Lưu ý: người lao động làm cam kết theo mẫu số 02/CK-TNCN trong trường hợp trong năm chỉ có duy nhất thu nhập tại công ty. Trường hợp trong năm dương lịch trước khi vào công ty, người lao động đã đi làm ở nơi khác và có thu nhập tại những nơi đó thì người lao động này không thuộc diện làm cam kết; công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên.

(Các nội dung hướng dẫn nêu trên được quy định tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính)

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -