Đơn vị kế toán chủ động xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo quy định pháp luật

Nghị định số 174/2016 quy định đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật kế toán, phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị mình trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nghị định 174/2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh bao gồm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; ban quản lý dự án, đơn vị khác có tư cách pháp nhân do doanh nghiệp thành lập.
Về chứng từ kế toán: Nghị định số 174/2016 quy định đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật kế toán, phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị mình trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Về tổ chức nghề nghiệp kế toán: Nghị định quy định chi tiết và cụ thể một số công việc mà Tổ chức nghề nghiệp về kế toán được thực hiện, bao gồm: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho người làm kế toán, kế toán viên hành nghề; tham gia nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán và đạo đức nghề nghiệp kế toán; tham gia tổ chức thi chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Bộ Tài chính; phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán khi có yêu cầu

Một số nội dung thay đổi chủ yếu của Nghị định 174/2016 so với pháp luật về kế toán hiện hành như: Lưu trữ trên phương tiện điện tử quy định lưu trữ tài liệu kế toán (Pháp luật hiện hành chỉ quy định về lưu trữ chứng từ điện tử) trên phương tiện điện tử (bao gồm cả chứng từ, sổ, báo cáo tài chính), theo đó quy định như sau: Chứng từ kế toán và sổ kế toán của các đơn vị kế toán trước khi đưa vào lưu trữ phải được in ra giấy để lưu trữ theo quy định trừ trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ trên phương tiện điện tử. Việc lưu trữ tài liệu kế toán trên phương tiện điện tử phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải đảm bảo tra cứu được trong thời hạn lưu trữ; Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát và kiểm toán theo quy định, đơn vị kế toán phải có trách nhiệm in ra giấy các tài liệu kế toán lưu trữ trên phương tiện điện tử, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật hoặc kế toán trưởng (phụ trách kế toán) và đóng dấu (nếu có) để cung cấp theo thời hạn yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Có thể thấy Nghị định 174/2016 sẽ thông thoáng hơn rất nhiều so với các văn bản pháp luật trước đây. Đặc biệt, đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật, phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị mình. Một số trường hợp không cần yêu cầu kế toán trưởng như các đơn vị kế toán chỉ có một người làm công tác kế toán hoặc một người làm công tác kế toán kiêm nghiệm; các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường thị trấn. Việc thiết kế biểu mẫu do doanh nghiệp tự chủ động, tạo sự linh hoạt và thuận lợi hơn cho DN trong công tác kế toán. Nghị định 174/2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -