Điều chỉnh số lỗ giảm theo Biên bản kiểm tra thuế năm 2015

Câu hỏi:

Năm 2016 Doanh nghiệp quyết toán năm 2015 trở về trước, tổng quyết toán của đơn vị lỗ các năm là 270 triệu đồng nhưng khi cơ quan thuế đến kiểm tra thì chỉ chấp nhận số lỗ là 210 triệu đồng theo Biên bản kiểm tra thuế ( cơ quan thuế xuất toán chi phí giá vốn ở Tài khoản 632 là 60 triệu đồng). Vậy kế toán phải định khoản như thế nào để điều chỉnh số liệu đầu kỳ của năm 2016 cho khớp với biên bản kiểm tra thuế?

Đại lý thuế Toàn Cầu xin tư vấn bạn:

Trường hợp này đơn vị không phải điều chỉnh sổ sách kế toán do thu nhập kế toán và thu nhập chịu thuế khác nhau. Mọi chi phí của đơn vị đều phải hạch toán vào sổ kế toán theo luật Kế toán, khi cơ quan thuế loại trừ chi phí dẫn đến giảm lỗ là căn cứ theo luật thuế TNDN, do vậy đơn vị không phải điều chỉnh sổ kế toán mà chỉ theo dõi số lỗ được chuyển theo Biên bản kiểm tra của cơ quan thuế để chuyển lỗ cho các năm tiếp theo (thời gian chuyển lỗ trong vòng 5 năm).
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -