Dịch vụ đại lý thuế

Dịch vụ đại lý thuế là gì?

Dịch vụ đại lý thuế tại Hà Nội là hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế. Thực hiện các hoạt động kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại thuế. Và làm việc với cơ quan thuế thay cho người nộp thuế.

Để được thực hiện  dịch vụ đại lý thuế, doanh nghiệp đó phải được Tổng cục thuế xác nhận là đại lý thuế. Đủ điều kiện thực hiện hành nghề dịch vụ thủ tục thuế.
Khi sử dụng các dịch vụ về thuế, quý khách hàng hay các tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân không cần phải ký trên hồ sơ khai thuế. Hay hồ sơ quyết toán thuế, các văn bản gửi cho cơ quan thuế, các biên bản làm việc với cơ quan thuế.
Dịch vụ về thuế là đơn vị được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp được thay mặt doanh nghiệp toàn quyền làm việc với cơ quan thuế. Đơn vị đó thay mặt doanh nghiệp ký các văn bản, hồ sơ, báo cáo thay doanh nghiệp và gửi cho cơ quan thuế.
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Đại lý Thuế Toàn Cầu tại Hà Nội đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Và đã được cơ quan các cấp các ngành của nhà nước có thẩm quyền xác nhận. 

CÁC DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ CỦA TOÀN CẦU

Với việc sử dụng dịch vụ của công ty Thuế Toàn Cầu, căn cứ trên Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế. Dịch vụ của công ty chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau  :
-Dịch vụ tư vấn thuế của Thuế Toàn Cầu.
 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ 


- Sử dụng dịch vụ tư vấn để đăng ký thuế;
- Sử dụng dịch vụ để khai thuế (khai thuế tháng, quý, năm);
- Sử dụng dịch vụ báo cáo thuế;
- Sử dụng dịch vụ để quyết toán thuế;
- Sử dụng dịch vụ thuế để làm thủ tục xin hoàn thuế;
- Sử dụng dịch vụ để nộp báo cáo thuế;
- Sử dụng dịch vụ thuế để giải trình và làm việc với cơ quan thuế, khiếu nại thuế;
 

CÔNG VIỆC CỦA DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ


Với việc sử dụng các dịch vụ thuế của Thuế Toàn Cầu, căn cứ trên Hợp đồng dịch vụ đại lý thuế. Dịch vụ Thuế Toàn Cầu sẽ thực hiện các công việc sau:
- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ, thông tin theo quy định của từng nghiệp vụ.
- Tiếp nhận chứng từ, hồ sơ, thông thông tin từ khách hàng cung cấp.
- Kiểm tra chứng từ, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thông tin cho phù hợp với quy định của từng loại nghiệp vụ.
- Lập các báo cáo, tờ khai, hồ sơ, văn bản theo quy định của từng nghiệp vụ.
- Thay doanh nghiệp ký trên báo cáo, tờ khai, hồ sơ thay mặt khách hàng.
- Thay mặt khách hàng nộp báo cáo, tờ khai, hồ sơ, văn bản cho cơ quan thuế thay mặt khách hàng.

    
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ CỦA CHÚNG TÔISTT

SỐ LƯỢNG
 HÓA ĐƠN/ THÁNG

BIỂU PHÍ HÀNG THÁNG
(ĐVT: Đồng/tháng)

NGÀNH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

NGÀNH
SẢN XUẤT

NGÀNH 
XÂY DỰNG

1

- Đến 10

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2

- Từ 11 đến 30

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3

- Từ 31 đến 50

2.000.000

3.000.000

3.500.000

4

- Từ 51 đến 70

2.500.000

3.500.000

4.000.000

5

- Từ 71 đến 100

3.500.000

4.500.000

5.000.000

6

- Từ 101 đến 120

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7

- Từ 121 trở lên

Thỏa thuận