CV 2781/TCT-KK hướng dẫn khai thuế GTGT

Theo đó:

- Đơn vị nhận được hóa đơn GTGT đầu vào  trong tháng 1/2018 thì phải kê khai vào chỉ tiêu {23}-  Giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào và chỉ tiêu {24} - thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào tại Tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 1/2018

Nếu Đơn vị thấy hóa đơn GTGT trên chưa đủ điều kiện khấu trừ do chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì loại trừ số thuế GTGT khi tổng hợp khai chỉ tiêu {25} - TToongr số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này tại tờ khai 01/GTGT tháng 1/2018

Đến tháng 3/2018 có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt  của hóa đơn GTGT nêu trên thì khi số thuế GTGT của hóa đơn nếu trên vào chỉ tiêu  {38} -điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước tại Tờ khai số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 3/2018

 - Trường hợp đơn vị nhận được hóa đơn GTGT đầu vào tháng 1/ 2018 nhưng không kê khai vào chỉ tiêu {23} và thuế GTGT {24} tại tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 1/2018 mà kê khai vào tờ khai 01/GTGT kỳ thuế tháng 3/2018 thì chỉ được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với các hóa đơn này nếu cơ quan thuế chưa công bố quyết định thanh, kiểm tra tại trụ sở đối với kỳ tính thuế tháng 1/2018.

Download

Download

Công ty tại Hà Nội
0984 488 877
Phòng kinh doanh
0985 830 238
VPGD Quận Long Biên
0163 878 3989
Chi nhánh tại TP. Hưng Yên
0221 3 55 88 66
VPĐD Phố Nối - Hưng Yên
0931 709 002
Khóa học thực hành báo cáo thuế
Dịch vụ kiểm toán
Đại lý thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -