Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế năm 2020

Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN, có những giai đoạn có phát sinh tiền thuế phải đóng nhưng doanh nghiệp chưa đóng, dẫn đến việc cơ quan thuế ra quyết định phạt. Bài viết này Công ty TNHH dịch vụ kế toán và Đại Lý thuế Toàn Cầu sẽ hướng dẫn cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế.

1. Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế …

– Khi nhận được thông báo về việc xử phạt:
Nợ TK 811 – Chi phí khác
Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các koản phải nộp khác
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

Khi nộp tiền phạt:
Nợ TK 3339, 338
Có các TK 111, 112,. . .

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 811 – Chi phí khác.

Chú ý: Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế. sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

2. Hướng dẫn hạch toán tiền thuế bị truy thu sau quyết toán

Theo Công văn 13521/CT-TTHT Hướng dẫn cách hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế.

– Sau khi quyết toán thuế và có thông báo của cơ quan thuế về việc phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, các bạn hạch toán như sau:

a. Cách hạch toán tiền thuế GTGT bị truy thu:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

b. Cách hạch toán tiền thuế TNDN bị truy thu:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp.

c. Cách hạch toán tiền thuế TNCN bị truy thu:
– Nếu khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này:
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

– Nếu do công ty phải trả:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp.

3. Cách hạch toán điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ

– Nếu DN bạn trích khấu hao vượt mức quy định tại khung khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán trước thì hạch toán điểu chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ
Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

– Ngoài việc phải lập lại sổ sách kế toán, các bạn còn phải khai bổ sung hố sơ khai thuế liên quan như hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế GTGT,… của các kỳ trước.

Bài viết: Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuếBản quyền thuộc về Globaltax.vn -