Các sai sót liên quan đến chi phí lãi vay

* Đại lý thuế toàn cầu lưu ý một số sai phạm thường gặp liên quan đến khoản lãi vay trong doanh nghiệp :

 1. Sai phạm liên quan đến chi phí lãi vay được vốn hóa:
 • Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng TSCĐ, BĐSĐT (kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng): Không vốn hoá chi phí lãi vay;
 • Nhà thầu vốn hóa lãi vay khi đi vay để phục vụ việc thi công, xây dựng công trình, tài sản cho khách hàng, kể cả trường hợp đối với khoản vay riêng

2. Sai phạm liên quan đến chi phí lãi vay góp vốn điều lệ thiếu:

Tính vào chi phí được trừ các khoản chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh.
Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.3. Sai phạm liên quan đến chi phí lãi vay tổ chức tín dụng:
Lập ra nhiều doanh nghiệp có quan hệ liên kết để làm hồ sơ vay ngân hàng (lập hóa đơn bán cho các Doanh nghiệp có quan hệ liên kết với mục đích vay tiền, hoặc giải ngân bằng hợp đồng mua bán sau đó không thực hiện).


4. Sai phạm liên quan đến chi phí lãi vay doanh nghiệp (không phải tổ chức tín dụng):
Tại Điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 qui định:
Nếu doanh nghiệp (không phải là tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau thì phải sử dụng các hình thức giao dịch sau:
 • Thanh toán bằng Séc;
 • Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
 • Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.
Hóa đơn GTGT tiền lãi vay (nếu đi vay của doanh nghiệp (không phải là tổ chức tín dụng) khi trả tiền lãi vay thì phải yêu cầu công ty cho vay xuất hóa đơn. Hồ sơ gồm :Hợp đồng vay tiền;Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (Khi vay, cho vay, trả nợ vay. Sai phạm gồm:

+Không lập hoá đơn
+Lập hoá đơn không theo nguyên tắc dồn tích
+Không đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt


5. Sai phạm liên quan đến chi phí lãi vay cá nhân
+ Hồ sơ gồm:
 • Hợp đồng vay tiền.
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (Khi vay, cho vay, trả nợ vay)
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN: 5% (Nếu đi vay của cá nhân khi trả lãi tiền vay phải khấu trừ 5%)
(Theo khoản 3 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC: Đây là khoản thu nhập từ đầu tư vốn. Thuế suất là 5%)
+ Sai phạm:
 • Chi phí được trừ vượt mức khống chế: Lãi suất vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.
 • Không có chứng từ thanh toán hợp pháp
 • Không tính theo nguyên tắc dồn tích
 
6. Sai phạm liên quan đến chi phí lãi vay cá nhân, tổ chức nước ngoài
- Sai phạm không đăng ký với ngân hàng Nhà nước các khoản vay thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký:
Theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN ngày 12/07/2017:
Điều 9. Khoản vay phải thực hiện đăng ký
Khoản vay thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm:
1. Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.
2. Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 (một) năm.
3. Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.
- Lãi vay tính theo nguyên tắc dồn tích


7. Sai phạm liên quan đến chi phí lãi vay khi tồn quỹ tiền mặt còn nhiều
+ Quy định:Trường hợp doanh nghiệp có chi trả lãi tiền vay nếu khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, khoản chi trả lãi tiền vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và không thuộc trường hợp khoản chi trả lãi tiền vay dùng để góp vốn điều lệ, chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu và không vượt mức khống chế theo quy định; Doanh nghiệp đi vay có giải trình và chứng minh cho cơ quan thuế về số tiền mặt tồn quỹ, số dư tiền gửi ngân hàng tại thời điểm vay đã có kế hoạch thực hiện ngay trong thời gian sắp tới thì cơ quan thuế kiểm tra nếu đúng như doanh nghiệp giải trình thì:
 • Chi trả lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư được tính vào giá trị công trình đầu tư.
 • Chi trả lãi tiền vay phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
+ Sai phạm: Tính vào chi phí được trừ các khoản sau:
 • Khoản chi trả lãi tiền vay mà khoản chi này không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi trả lãi tiền vay không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khoản chi trả lãi tiền vay thuộc trường hợp khoản chi trả lãi tiền vay dùng để góp vốn điều lệ, chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu và không vượt mức khống chế theo quy định.
8. Sai phạm liên quan đến chi phí lãi vay đầu tư vào doanh nghiệp khác
->Từ năm 2015, khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính:
 • Nếu doanh nghiệp thiếu vốn điều lệ thì khoản chi phí lãi vay được ghi nhận vào giá trị tài sản, giá trị của công trình đầu tư.
 • Nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì khoản lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
+ Sai phạm: Tính vào chi phí được trừ khoản chi phí lãi vay không đủ điều kiện để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


Xem thêm: Dịch vụ kế toán giá rẻ tại Hà nội
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -