Các khoản phụ cấp có phải chịu các loại thuế không

Khoản phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca cuả NLĐ có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN hay không?


 Phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca là khoản phúc lợi mà hầu hết các doanh nghiệp đều có nhằm hỗ trợ thêm người lao động. Tuy nhiên, để sử dụng hợp lý cho lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, đồng thời áp dụng đúng theo quy định của Nhà nước thì khoản phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca của người lao động có được tính vào các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động không, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

 1. Phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca có được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp?

 Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2015 hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định như sau:
 
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.
 
 
Tại  Khoản 2, Điều 3 Thông tư  số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định như sau: Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Các khoản phụ cấp có phải chịu các loại thuế không

 
Như vậy, theo các quy định nêu trên, doanh nghiệp có chính sách phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, đồng thời có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca có tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?

Tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định các khoản thu nhập chịu thuế quy định: Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.
 
Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.
 
Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.
 
Đồng thời theo Khoản 4 Điều 22 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội quy định: Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.
 
Như vậy, theo quy định trên, doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, mua suất ăn hoặc cấp phiếu ăn cho người lao động hoặc không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động theo mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -