Bộ tiêu chí đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro

Ngày 12/12, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 2141/QĐ-TCT về áp dụng quản lý rủi ro (QLRR)  trong công tác phân tích thông tin đánh giá NNT có dấu hiệu rủi ro trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn. 

Đại lý thuế Toàn cầu xin giới thiệu một số nội dung cần chú ý để đơn vị chủ động trong việc kiểm soát các dấu hiệu có rủi ro khi phát hành và sử dụng hóa đơn   

Ngoài Bộ tiêu chí và chỉ số phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn theo QĐ số 253/QĐ-BTC ngày 20/3/2017, Bộ tiêu chí mới theo Quyết định số 2141/QĐ-TCT nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý theo từng thời kỳ của Cơ quan thuế. Theo đó thì :
 
Việc đánh giá, phân loại và lựa chọn DN rủi ro được thực hiện tự động trên ứng dụng QLRR của ngành thuế và định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. Việc đánh giá phân loại DN sẽ được thực hiện qua 2 bước: lọc các DN dưới 15 tỷ đồng và để đưa ra danh sách các DN có dấu hiệu rủi ro cao. Bước 2 chấm điểm rủi ro cho DN trên cơ sở bộ tiêu chí, chỉ số đã được thiết lập, đồng thời phân loại DN theo 3 hạng: rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Chậm nhất đến ngày 28 hàng tháng, bộ phận QLRR phải chuyển đến bộ phận kiểm tra hóa đơn kết quả nhận dạng DN có mức độ rủi ro cao và kết quả phân loại mức độ rủi ro của DN để phục vụ công tác rà soát, kiểm tra thực tế việc in và sử dụng hóa đơn.


 

Về đánh giá, phân loại DN và lựa chọn NNT có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn được thực hiện tự động trên Ứng dụng QLRR của ngành thuế và theo từng Cơ quan thuế quản lý trực tiếp DN. Hoặc trên cơ sở thông tin quản lý rủi ro được cập nhật trên Ứng dụng QLRR tại thời điểm đánh giá và các tiêu chí, chỉ số phân tích thông tin đánh giá NNT có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn.

Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá NNT có hiệu lực từ ngày 12/12/2017./. 

 
Tham khảo Bộ tiêu chí Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn theo Quyết định số 253/QĐ-TCT ngày 20/03/2017 


Xem thêm: Quyết định số 2141/QĐ-TCT ; Quyết định 253/QĐ-TCT

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -