Báo cáo sử dụng hóa đơn

Người hỏi : Độc giả
Lĩnh vực: Hóa đơn - Báo cáo sử dụng hóa đơn
Câu hỏi :
Doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế về hóa đơn bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn GTSD thì có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Đại lý thuế Toàn Cầu xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: 


         Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Trường hợp Công ty đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý, ghi số lượng hóa đơn tồn cuối kỳ bằng không (=0) thì trong các quý tiếp theo khi Công ty chưa tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế hoặc chưa tiếp tục Thông báo phát hành hóa đơn, chưa sử dụng hóa đơn, Công ty không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế.

Trường hợp Công ty còn tồn hóa đơn đã thông báo phát hành và cơ quan thuế áp dụng cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, Công ty vẫn phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Đại lý thuế Toàn Cầu!

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -