20 lỗi chữ ký trong kế toán có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

20 lỗi chữ ký trong kế toán có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Ngày 12 tháng 3 năm 2018 Chính phủ ban hành nghị định Số: 41/2018/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
 

 
Đại lý thuế Toàn Cầu xin tóm tắt lại 20 lỗi chữ ký trong kế toán có thể bị phạt tới 30 triệu đồng cụ thể như sau:
STT Lỗi vi phạm Quy định Mức phạt
( Tr đồng)
01 Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền. Khoản 1, điều 58 Cảnh cáo
02 Lập sổ kế toán thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Ý a, Khoản 1, điều 9 01-02
03 Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy. Ý c, Khoản 1, điều 9 01-02
04 Báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định. Ý a, Khoản 1, điều 16 01-02
05 Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu. Khoản 1, điều 8 03-05
06 Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Khoản 1, điều 8 03-05
07 Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. Khoản 2, điều 13 03-05
08 Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký. Khoản 2, điều 8 05-10
09 Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền. Khoản 2, điều 8 05-10
10 Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký Khoản 2, điều 8 05-10
11 Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Khoản 2, điều 8 05-10
12 BCTC không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Khoản 1, điều 11 05-10
13 Ký báo cáo kiểm toán trước ngày Ký BCTC được kiểm toán. Khoản 1, điều 11 05-10
14 Ký báo cáo kiểm toán không đúng thẩm quyền theo quy định. Khoản 1, điều 11 05-10
15 Ký báo cáo kiểm toán khi không phải là kiểm toán viên hành nghề. Khoản 2, điều 48 10-20
16 Ký báo cáo kiểm toán quá ba năm liên tục cho một đơn vị được kiểm toán. Khoản 2, điều 48 10-20
17 Bố trí kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán không đúng thẩm quyền theo quy định. Khoản 3, điều 48 10-20
18 Phát hành báo cáo kiểm toán mà ngày ký báo cáo kiểm toán trước ngày ký báo cáo tài chính. Khoản 3, điều 48 10-20
19 Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định. Khoản 3, điều 48 10-20
20 Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán. Ý e, Khoản 3, điều 8 20-30
 
 
        Dịch Vụ Đại Lý Thuế Toàn Cầu Tại Hà Nội    
       
 

Bản quyền thuộc về Globaltax.vn -